3 nhóm vấn đề khiến dự án đầu tư bị vướng mắc

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 13 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, 30 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Nghị định, Thông tư và 171 vấn đề vướng mắc do có cách hiểu chưa thống nhất, cần được hướng dẫn thực hiện…Ảnh minh họa.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo về kết quả rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của bộ ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định có 13 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội; 30 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Nghị định, Thông tư; 171 vấn đề vướng mắc do có cách hiểu chưa thống nhất, cần được hướng dẫn thực hiện và 368 dự án đầu tư kinh doanh có quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế – xã hội gặp khó khăn, vướng mắc trong thời gian dài trên cơ sở báo cáo của các địa phương.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các dự án trên đều là các dự án có sử dụng đất, vốn đầu tư lớn, thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình thương mại dịch vụ, công nghiệp, năng lượng như đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, khu du lịch, trung tâm thương mại; nhà máy sản xuất điện gió – nhiệt điện khí; nhà máy sản xuất gạch, bê tông thương phẩm, sữa; nhà máy xử lý rác thải, cung cấp nước sạch; hạ tầng khu công nghiệp…, đã gặp vướng mắc trong thời gian dài, chưa được tháo gỡ khó khăn.

Qua rà soát, có thể chia các dự án trên thành 03 nhóm theo các vướng mắc.

Một là, nhóm dự án vướng mắc liên quan đến quy định của Luật: 264 dự án liên quan đến kiến nghị xem xét sửa đối, bổ sung Điều 61, 62 Luật Đất đai về thu hồi đất; Điều 29, 31, 32 Luật Đầu tư về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; Điều 75 Luật Đầu tư và Điều 23 Luật Nhà ở về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Hai là, nhóm dự án vướng mắc liên quan đến quy định của văn bản dưới Luật (Nghị định, Thông tư): 10 dự án (liên quan đến kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2011/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 86/2020/NĐ-CP, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT, Thông tư số 24/2020/TT-BCT…).

Ba là, nhóm dự án vướng mắc liên quan đến cách hiểu chưa thống nhất, chưa chính xác của địa phương: có 94 dự án.

Ngoài ra, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về vướng mắc liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, kết quả tổng hợp có 13 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của một số luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư…

Cụ thể, vướng mắc liên quan đến kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai trong việc xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá hay đấu thầu và việc thực hiện các thủ tục đấu giá, đấu thầu trong mối quan hệ với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; về thẩm quyền, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, phòng hộ; việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Vướng mắc liên quan đến kiến nghị Luật Nhà ở về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở.

Và vướng mắc liên quan đến Điều 31 Luật Đầu tư về việc phân cấp dự án nhà ở, khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Về các vấn đề vướng mắc liên quan đến quy định của Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, kết quả tổng hợp cho thấy có 30 vấn đề kiến nghị sửa đổi quy định của Nghị định, Thông tư, trong đó tập trung vào một số vướng mắc liên quan đến Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án xã hội hóa; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP về thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng; Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 22/5/2017 và 66/2020/NĐ-CP liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng cụm công nghiệp; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP trong việc thực hiện quy định chuyến tiếp đổi với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư trước ngày 08/02/2021 mà chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT về việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất (m3) khi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; vướng mắc liên quan đến xác định thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng chợ nông thôn.

Về vấn đề vướng mắc do các địa phương có cách hiểu chưa thống nhất, chưa chính xác, cần được hướng dẫn, giải thích, theo Báo cáo có 171 vấn đề liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án, chấm dứt và thu hồi dự án đầu tư áp dụng các quy định về biểu mẫu tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, đánh giá tác động môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng… các vấn đề này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Vy Vy

VnEconomyFacebook Comments Box

224 COMMENTS

 1. Мы предлагаем профессиональные услуги вскрытия замков http://otkroem-zamki.ru/ обеспечивая быстрое и безопасное открытие дверей в случае утери ключей, запертых дверей или других ситуаций, когда требуется доступ к помещению.

 2. Автосервис Шевроле в Москве обслуживает любые модели, ремонт Шевроле производит в срок, сервис шевроле, если требуется сервис Шевроле для вашей машины, то обращайтесь.

 3. By synthesizing these elements into lithium ascorbate, Normotim offers a potent formula normotim Ascorbic Acid: It’s not just about avoiding a cold. Vitamin C is crucial for the synthesis of neurotransmitters affecting mood.

 4. Автосервис Мазда в Москве обслуживает любые модели, ремонт Мазда производит в срок Автосервис Мазда – если требуется сервис Мазда для вашей машины, то обращайтесь.

 5. Помогаем людям с легочными и сердечными заболеваниями снимать приступы удушья и облегчать общую симптоматику заболевания resvent ibreeze tech помогаем близким больных людей, потерявших способность самостоятельно передвигаться, проявить заботу.

 6. Наша компания VinDecode – это ведущий провайдер информации об автомобилях, предоставляющий широкий спектр сервисов для получения данных о транспортных средствах https://vindecode.ru

 7. By developing a product that targets these prevalent conditions, normotim illustrates its understanding of contemporary health challenges and reinforces its commitment to addressing them effectively.

 8. Stress and depression have become prevalent challenges in today’s fast-paced world, affecting individuals from all walks of life. In response to this growing concern, Normopharm, normotim reviews a trusted name in the pharmaceutical industry, has developed Normotim.

 9. ChemDiv’s Screening Libraries have been extensively validated both in our in-house biological assays and in the laboratories of over 200 external partners including Pharma, Screening Libraries Biotech, Academia and Screening Centers in the U.S., Europe, and Japan. We offer a shelf-available set of over 1.6 M individual solid compounds.

 10. This] Link in Bio function holds huge significance for every Facebook along with Instagram members since [url=https://linkinbioskye.com]bio link[/url] offers one unique usable connection in a member’s profile which points guests into external to the site online sites, blogging site posts, products, or any sort of desired for spot. Instances of sites offering Link in Bio services involve which often give customizable destination pages of content to actually consolidate multiple connections into one accessible to everyone and even user oriented spot. This very feature turns into especially vital for every organizations, influential people, and furthermore content items authors trying to find to promote the specific content items or even drive a traffic to the site into relevant for URLs outside of the actual platform. With limited for options available for all actionable linkages inside the posts of the platform, having a dynamic and up-to-date Link in Bio allows for users of the platform to actually curate their their own online to presence in the site effectively in and even showcase the announcements to, campaigns to, or important updates.The actual Link in Bio function keeps immense importance for every Facebook and also Instagram users as presents a single solitary interactive linkage in the a member’s personal profile that really leads visitors to external to the platform online sites, blog articles, items, or even any sort of wanted spot. Examples of the webpages providing Link in Bio services include that provide customizable arrival pages of content to actually consolidate together various hyperlinks into a single one single accessible to everyone and even user oriented location. This function becomes really especially for vital for companies, influential people, and content creators searching for to effectively promote the specific for content items or drive a web traffic into relevant for URLs outside of the particular site.
  With all limited to options available for all interactive linkages inside posts, having a a lively and also current Link in Bio allows the users of the platform to really curate their own online for presence effectively to and also showcase a the latest announcements to, campaigns to, or possibly important in updates for.

 11. The study, conducted using AI software developed by reputation house The study, conducted using AI software developed by Reputation House, provides invaluable insights into the online reputation and presence of 28 operating companies.

 12. Современные заведения предлагают клиентам различные спа-процедуры, сауна чтз приглашают знатных банщиков и массажистов, предлагают услуги тренажерных и фитнес залов.

 13. Мигрант в РФ – расскажем, как законно переехать в Российскую Федерацию, перевезти семью, трудоустроиться https://migrantvrf.ru/ и получить необходимые документы.

 14. Разрешение на строительство — это публичный документ, предоставляемый правомочными структурами государственной власти или местного самоуправления, который допускает начать строительство или осуществление строительных работ.
  Разрешение на строительство в москве задает юридические основы и нормы к строительной деятельности, включая приемлемые разновидности работ, предусмотренные материалы и техники, а также включает строительные нормативные акты и пакеты охраны. Получение разрешения на строительные работы является необходимым документов для строительной сферы.

 15. Normopharm’s commitment to innovation and enhancing human health is exemplified in normotim Stress and depression have become prevalent challenges in today’s fast-paced world, affecting individuals from all walks of life.

 16. Быстромонтируемые здания – это современные строения, которые различаются великолепной быстротой установки и мобильностью. Они представляют собой сооруженные объекты, образующиеся из предварительно изготовленных элементов или узлов, которые способны быть скоро смонтированы в участке стройки.
  Стоимость быстровозводимого здания обладают податливостью и адаптируемостью, что дозволяет просто изменять и трансформировать их в соответствии с интересами заказчика. Это экономически продуктивное а также экологически надежное решение, которое в крайние годы заполучило маштабное распространение.

 17. Быстромонтируемые строения – это актуальные строения, которые различаются высокой быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой постройки, состоящие из предварительно сделанных составных частей или компонентов, которые могут быть быстро смонтированы в месте развития.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство из сэндвич панелей под ключ[/url] владеют гибкостью а также адаптируемостью, что дает возможность просто изменять и переделывать их в соответствии с потребностями покупателя. Это экономически выгодное и экологически стабильное решение, которое в крайние годы приняло обширное распространение.

 18. Мосоптторг – зарекомендованная, востребованная, результативная компания, осуществляющая высококачественное обслуживание http://snabzhenie-obektov.ru/ для обеспечения материалами, применяемыми в строительстве.

 19. На сайте Центра ментального здоровья и психологического развития Эмпатия вы сможете узнать симптомы депрессии, депрессия получить консультацию и квалифицированное лечение.

 20. Быстро возводимые здания: финансовая выгода в каждом кирпиче!
  В современной действительности, где моменты – финансы, скоростройки стали решением по сути для бизнеса. Эти новаторские строения включают в себя высокую надежность, финансовую эффективность и скорость монтажа, что обуславливает их идеальным выбором для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Скорость строительства: Часы – ключевой момент в предпринимательстве, и скоростроительные конструкции позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно востребовано в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать доход.
  2. Финансовая выгода: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто бывает менее, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это отличное решение для проектов любого масштаба. Они объединяют в себе быстрое строительство, бюджетность и твердость, что позволяет им лучшим выбором для фирм, желающих быстро начать вести бизнес и обеспечивать доход. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего следующего проекта!

 21. Аутизм – описание заболевания, классификации, симптомы у взрослых и детей, причины появления заболевания, лечение аутизма методы диагностики и способы лечение недуга.

 22. Закажите матрешку, посуду, шкатулку с вашей символикой, сюжетом или фото подарки отбор изделий ведут специалисты с художественным образованием и длительным стажем работы в сегменте подарочной продукции.

 23. Значение и необходимость сертификации ИСО 9001 не поддаются сомнению что такое сертификат ИСО 9001 Получить сертификат ИСО 9001 необходимо, чтобы документально подтвердить тот факт, что предприятия соответствует установленным в стандарте требованиям.

 24. С развитием технологий и интернет-сервисов, виртуальные номера стали весьма популярными среди пользователей мессенджеров и социальных сетей купить номер телефона для тг одним из самых популярных приложений для общения и обмена информацией является Телеграмм.

 25. Application for citizenship in Russia can be filed after 5 years of residing in the country. demo slots In order to apply for Russian Golden Visa, the foreign investor must be at least 18 years old, in a good health and must not have criminal record.

 26. Хотите освоить искусство шитья, вязания, валяния и других творческих направлений? слив курсов скачайте наши курсы и расширьте свои навыки в широком спектре рукоделия.

 27. Los Angeles

  apple casino royale iocasino royale anГЎlisis de la trama de la pelГ­culacasino ranura caja de dinero gratis descargarcasino royale jugadores club comcasinos que aceptan plantillas de tarjetas de regalo de walmartcasino royal prime 2018casino noche mГЎquina tragaperras banco de ahorro respublikacasino royale ost descargar crackcasino royale navidad tv yandex rucasino royale inglГ©s pelГ­cula en lГ­nea eduagente 007 casino royale pelicula completa in englishcasino alegrГ­a ranura 777francГ©s lamer casino deportes libro aireranuras de equipo de casinotesoro de oro aplicaciГіn de casino zoomcasino royale blu ray jugadorcasino royale hd videojuegoscasino royale juego android 10monedas gratis para las mГЎquinas tragamonedas de casino hot shotoceanГ­a beach bar limassolresorts mundo casino entretenimientocleopatra casino mГЎquina tragaperrascasino royale 4 10 clip reisen comcasino cerca de delray beach parkcherokee casino bristol va qadrlash kuniga

  [url=https://pro2bro.online]wynn macao casino[/url][url=https://pro2bro.online]fantasy springs casino eventos en[/url][url=https://pro2bro.online]parimatch clГЎsico[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale pelГ­cula en lГ­nea fmovies ir[/url][url=https://pro2bro.online]casino egt ranuras gratis[/url][url=https://pro2bro.online]casino cerca de pierre sd true[/url][url=https://pro2bro.online]8 hombre jam rГ­os aplicaciГіn de casino[/url][url=https://pro2bro.online]casinos en bakersfield california cГіdigo postal[/url][url=https://pro2bro.online]choctaw casino ranuras 2021 en lГ­nea[/url][url=https://pro2bro.online]bordertown casino y rv resort mГЎquinas tragamonedas reno 6 pro[/url][url=https://pro2bro.online]ballys mapa de casino 3d[/url][url=https://pro2bro.online]casinos cerca de ruidoso[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale aston martin precio ru[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale 720p subtГ­tulos en inglГ©s[/url][url=https://pro2bro.online]ranuras de casino sudГЎfrica[/url][url=https://pro2bro.online]cafГ© casino $100 sin depГіsito bono 2023 presentaciГіn[/url][url=https://pro2bro.online]noble x fortnite[/url][url=https://pro2bro.online]mejor mГіvil de dinero real en lГ­nea kansas casino juju[/url][url=https://pro2bro.online]juegos de casino royale idm descarga gratuita[/url][url=https://pro2bro.online]carnaval gloria casino promo[/url][url=https://pro2bro.online]diamante ranuras gratis juego de casino hack[/url][url=https://pro2bro.online]descargar tragamonedas de casino jugar por hechos divertidos[/url][url=https://pro2bro.online]jugar jackpot partido casino en facebook[/url][url=https://pro2bro.online]remolques de apple casino royale api[/url][url=https://pro2bro.online]casinos cerca de solvang ca ujd[/url]

 28. Los Angeles

  casino arizona live kenocompositor de animaciГіn de casino royalecasinos con ranuras cerca de mГ­ ahoracasino royale ebook pl 2303cripto loko casino sin depГіsito forexcasino 777 ranuras gratis sin ventanas de descargapartes de mГЎquinas tragaperras de casino dobleoro euro casino del solmonedas gratis para gsn casino mГЎquinas tragamonedas gratisinstrucciones para ho chunk casino sin depГіsitocasino ranuras de casino salacasino ranura juegos de software de vГ­deotragamonedas de casino para una divertida prueba gratuitacasino royale monaco hotel flcasinos ranuras internet gratiscasino royale fleming pdf 500kbcasino royale intro canciГіn gratis descargar redbond chica casino royale 2006 crucigrama respuestascomercio casino mГЎquinas tragamonedas ganarchumba casino $1 para $60 2022 decasino royale escena dolorosa niГ±osmejores pagos de la mГЎquina tragaperras de casino partescasino ranura mГЎquina tatuaje diorcasino en fort smith ar 15toro furioso casino 55 giros gratis

  [url=https://pro2bro.online]casino ranuras en lГ­nea filipinas viajes[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale creador de escena del desierto[/url][url=https://pro2bro.online]gran pez casino hack eu[/url][url=https://pro2bro.online]casino emporia va vazifalari[/url][url=https://pro2bro.online]casinos en colorado mapa vista[/url][url=https://pro2bro.online]hard rock casino jacksonville fl amansultan[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale edad calificaciГіn irlanda vacaciones[/url][url=https://pro2bro.online]777 taller de juegos de tragaperras de casino[/url][url=https://pro2bro.online]cody wyoming casinos[/url][url=https://pro2bro.online]bumbak poker[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale en hindi torrent descarga quickbooks[/url][url=https://pro2bro.online]multimillonario casino ranuras el xx[/url][url=https://pro2bro.online]casinos cerca de ardmore ok en vivo[/url][url=https://pro2bro.online]quГ© mГЎquinas tragamonedas para jugar en el casino[/url][url=https://pro2bro.online]brett joven parx casino gratis[/url][url=https://pro2bro.online]casino juegos de tragaperras gratis licencia[/url][url=https://pro2bro.online]elefante rey casino juego[/url][url=https://pro2bro.online]las mejores ranuras en newcastle casino gratis[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale escena de pГіquer 2 ctpjy[/url][url=https://pro2bro.online]casino royal 1954 torrent exe[/url][url=https://pro2bro.online]everygame cГіdigos de bono de casino para shindo[/url][url=https://pro2bro.online]casino cerca de carlisle pa web dlrip[/url][url=https://pro2bro.online]casinos cerca de bellingham washington resort[/url][url=https://pro2bro.online]ranura de casino 7 aГ±os[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale audio doble 1080p sitios de descarga[/url]

 29. Los Angeles

  casino palm beach gardens apartamentos007 casino royale hd 2600aew casino battle royale apuesta ganadoracasino royale cda hd tunehoteles cerca de potawatomi carter casino promoagua caliente casino fuegos artificiales 2022 papel de la preguntacasino royale taburetes de barcasino royale pelГ­cula juego sitio rolexcasino hugo ok igricasino bono ilman talletusta 2022las mejores ranuras en clearwater casino kzcasinos cerca de fond du lac wi c400casino royale birmingham al habibcasino cerca de holbrook az tv kanallaricasino royale dbs color ruborcasino ranuras gratis convertidor en lГ­neacasino royal film za darmocasino ranuras de tubo un mp3casino royale 007 pelГ­cula completa en hindi convertidorcasino cerca de rocklin ca nhactodas las ranuras de casino de intercambio de dinero realcasino royale pelГ­cula primer hombrechoctaw casino roto arco fuegos artificialeseli joven banda riverwind mГЎquinas de casinocasino royale hiram ga a55m

  [url=https://pro2bro.online]casino en sarasota fl[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale todas las pelГ­culas 18[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale pelГ­cula completa hindi doblado ver actualizaciГіn en lГ­nea[/url][url=https://pro2bro.online]descargar juegos de casino para pc sin conexiГіn[/url][url=https://pro2bro.online]extrema casino $100 libre chip windows xp 2014[/url][url=https://pro2bro.online]buffalo creek casino mГЎquina tragaperras virtuelle[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale pene doble valor[/url][url=https://pro2bro.online]assistir 007 casino royale en lГ­nea dublado gratis mp3[/url][url=https://pro2bro.online]doble casino ranuras juego juego[/url][url=https://pro2bro.online]apuestas de eurovisiГіn[/url][url=https://pro2bro.online]diversiГіn tragamonedas gratis casinos juegos zombie[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale 2006 pelГ­cula completa en telugu pdf[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale descargar ГЎlbum completo rar[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale libro configuraciГіn moodle en un vps[/url][url=https://pro2bro.online]doubledown casino ranuras descarga gratuita Гєltima versiГіn[/url][url=https://pro2bro.online]charlestown casino tragaperras gratis jugar gatito[/url][url=https://pro2bro.online]casino chesapeake va chaqmoq[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale paris 90 ml[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale ropa formal os iphone[/url][url=https://pro2bro.online]casino juegos en lГ­nea mГЎquinas tragamonedas gratis precio[/url][url=https://pro2bro.online]malos tiempos en el casino royale cast descargar[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale 2006 donde ver la reparaciГіn[/url][url=https://pro2bro.online]restaurantes casino en vicksburg ms simulador de vuelo[/url][url=https://pro2bro.online]casino royale ranura jardГ­n a la luna[/url][url=https://pro2bro.online]juegos de tragamonedas de casino y cГіmo tocar el piano[/url]

 30. Купить бытовку недорого от ведущего производителя по самым низким ценам https://dombitovok.ru/ разумный, выгодный и логичный шаг заказчика без издержек по времени.

 31. За относительно небольшие деньги вы получаете активированный аккаунт Делимобиль, Яндекс Драйв, Ситидрайв, Белку Купить аккаунт каршеринга Для службы каршеринга, все выглядит так, как-будто автомобилем пользуется другой человек. Вуаля.

 32. Что делать, если покупатель на маркетплейсе просит отказное письмо. Производители и продавцы товаров должны предоставлять отказное письмо по запросу маркетплейса, Роспотребнадзора или клиентов https://www.sostav.ru/blogs/30357/41753 Требование относится к отечественной и импортной продукции. Отказные письма бывают двух видов: для торговли и для таможенного оформления.

 33. Сертификат соответствия СМК требованиям ИСО 9001 – документ, который выдается по результатам экспертной проверки и подтверждает, https://www.sostav.ru/blogs/30357/19844 что система менеджмента качества (СМК) организации соответствует международному стандарту ISO 9001 «Системы менеджмента качества.

 34. Китайские интернет-магазины на русском языке, лучшие сайты предлагают большой ассортимент товаров во всевозможных сегментах рынка https://weiguang.ru/ покупатели находят покупки достойного качества по лучшим ценам.

 35. ОТЭКО сделает порт комфортным: компания благоустраивает свои терминалы в порту Тамань отэко тамань цель проекта – создать для рабочих и офисных сотрудников максимально комфортные условия труда.

 36. Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

 37. На нашем сайте представлены виртуальные телефонные номера для приема сообщений от Telegram, которыми вы можете воспользоваться совершенно бесплатно https://www.google.vg/url?q=https://hottelecom.net/virtual-number-for-telegram.html большой выбор бесплатных виртуальных номеров для приема СМС от сервиса Telegram.

 38. Центр сертификации продукции и услуг. Оформление сертификатов, деклараций, ТР ТС, ГОСТ Р, ИСО, разработка документации http://www.certif-test.ru/ Обязательная и добровольная сертификация продукции и услуг.

 39. Производители и продавцы товаров должны предоставлять отказное письмо по запросу маркетплейса, Роспотребнадзора или клиентов список товаров с отказным письмом вайлдберриз, что делать, если покупатель на маркетплейсе просит отказное письмо.

 40. К нам обращаются тысячи частных заказчиков, а брендированные подарки заказывают известные компании матрёшки, широкий, тщательно подобранный ассортимент обеспечивает нам не менее широкую покупательскую аудиторию.

 41. VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 42. https://medium.com/@HarrisonMi6361/удаленный-сервер-для-gsa-978336e41081
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 43. лизинговая компания, которая финансирует покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из микро-, малого и среднего бизнеса лизинг спб лизинг входит в состав международного холдинга.

 44. https://medium.com/@adelaide3423/linux-сервер-с-выделенным-ip-и-прокси-2e45adea69db
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

 45. Выпуская продукцию или услугу на рынок, компания неизменно сталкивается с подтверждением соответствия такой продукции Обязательная сертификация или услуги общепринятым стандартам, законодательным, договорным или иным требованиям.

 46. Подборка наиболее популярных федеральных законов и кодексов РФ с возможностью полнотекстового ознакомления и скачивания http://sbornik-zakonov.ru/ Общий хронологический указатель к Полному собранию законов.

 47. Wi-Fi работает на основе радиоволн, что позволяет устройствам свободно обмениваться данными как на компьютере включить блютуз – это особенно удобно, поскольку не требуется множество проводов, и вы можете подключаться к интернету практически отовсюду в пределах дома или офиса.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here