DXS lần đầu báo lỗ, số lượng nhân viên giảm gần 32%

Doanh thu giảm cộng với việc phải ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) lần đầu báo lỗ sau 6 năm.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2023 của DXS chỉ đạt gần 2 ngàn tỷ đồng, giảm 52% so với năm trước. Nguyên nhân đến từ việc doanh thu từ dịch vụ bất động sản như môi giới giảm mạnh, chỉ gần 648 tỷ đồng, trong khi năm trước hơn 2.3 ngàn tỷ đồng.
Doanh thu thuần của DXS trong năm 2023


Nguồn: DXS

Không chỉ doanh thu thuần, lãi tiền gửi giảm cũng khiến doanh thu tài chính của DXS giảm 13% còn gần 48 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty phát sinh khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết hơn 107 tỷ đồng, trong khi năm 2022 không có khoản này.

Kết quả, DXS lỗ ròng hơn 168 tỷ đồng trong năm 2023, đánh dấu năm đầu tiên báo lỗ kể từ 2018.

Tình hình quý 4/2023 của Công ty cũng tương tự khi doanh thu thuần giảm gần 478 tỷ đồng và phải gánh thêm khoản lỗ 91 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết. Sau khi trừ hết chi phí, DXS lỗ ròng gần 114 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DXS tại thời điểm 31/12/2023 gần 15.5 ngàn tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt giảm 6% và 2%, còn gần 10 ngàn tỷ đồng và hơn 4.1 ngàn tỷ đồng. Lượng tiền mặt nắm giữ giảm 54%, còn 304 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 12%, còn hơn 7.3 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tổng vay nợ giảm 7%, còn hơn 2.1 ngàn tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu chỉ chiếm hơn 2% tổng vay nợ, với 51.5 tỷ đồng. Khoản mục lớn nhất trong nợ phải trả là tiền thu hộ từ chủ đầu tư giảm hơn 14% về mức hơn 3 ngàn tỷ đồng.

Đáng chú ý, số lượng nhân viên của DXS tại ngày 31/12/2023 chỉ còn 2,275 người, giảm gần 32% so với đầu năm.

Hà Lễ

FILIFacebook Comments Box