Nhà ở xã hội đang “đi lạc” địa chỉ

Chương trình nhà ở xã hội (NƠXH) là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tạo điều kiện về nhà ở cho các đối tượng chính sách, người nghèo tạo lập về chỗ ở. Tuy nhiên qua công tác kiểm toán cho thấy, nhiều căn nhà đã bán sai địa chỉ, tạo nên sự lệch lạc về chủ trương tốt đẹp này.


Một dự án NƠXH được đưa vào sử dụng.

Người đã có nhà vẫn được mua

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2020 cho thấy, trong 5 dự án ở TPHCM có 85 trường hợp người được mua, thuê NƠXH có dấu hiệu đã có nhà ở nhưng vẫn làm hồ sơ. Tại Hà Nội ở 2 dự án NƠXH có 122 khách hàng được mua, 16 khách hàng được thuê sử dụng không đúng mục đích. Theo KTNN, chương trình NƠXH của Hà Nội và TPHCM đều thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trong đó, Hà Nội chỉ đạt 16% tổng diện tích sàn; TPHCM đạt 69% so với kế hoạch. KTNN nhấn mạnh TPHCM lựa chọn chủ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án NƠXH khi chưa có trong kế hoạch.

Cụ thể, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 đã gồm 9 dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2014 trở về trước và xây dựng xong năm 2017. Chưa kể, 22 dự án đã được chấp thuận đầu tư trước khi có Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025.

Trong khi đó, Hà Nội có 25 dự án đã được duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có trong danh mục dự án phát triển NƠXH kèm theo kế hoạch. Ngoài ra, các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn quận 9, 12 và Bình Tân của TPHCM không xác định cụ thể vị trí khu vực để phát triển NƠXH.

Còn Hà Nội chưa xác định rõ quy mô quỹ đất dành cho NƠXH tại mỗi phân khu quy hoạch. Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 có quy mô từ 10ha trở lên có tỷ lệ bố trí đất ở NƠXH chưa đạt nguyên tắc dành bình quân 25% diện tích đất ở theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

KTNN cũng chỉ ra, một số dự án tại TPHCM được hoán đổi 20% diện tích đất để phát triển NƠXH bằng khu đất khác không có trong quy định, như Khu dân cư và công viên Phước Thiện, Khu dân cư Hoàng Nam ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, chỉ tiêu phát triển NƠXH giai đoạn 2021-2025 TP dự kiến phát triển khoảng 2,27 triệu m2 sàn, tương ứng 25.000 căn hộ NƠXH để đáp ứng một phần nhu cầu của người dân. Để thực hiện được chỉ tiêu này, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc thực hiện 19 dự án NƠXH (trong danh mục NƠXH dự kiến hoàn thành sau năm 2020), với quy mô 26.983 căn hộ, 2.128.660m2.

Cập nhật, rà soát các dự án NƠTM có quy mô lớn 10ha, đã xác định quỹ đất 20% để thực hiện NƠXH, đôn đốc thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trên. Theo đó sở này đang theo dõi 65 dự án phát triển NƠTM có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng NƠXH, với tổng diện tích đất 197,3ha, quy mô 146.550 căn hộ NƠXH đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Nhiều dự án bị đội giá thành

Theo quy định hiện hành, khi thực hiện các dự án NƠXH, chủ đầu tư được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất… nhưng bị không chế về mức lợi nhuận. Vì vậy đầu ra, đầu vào của từng dự án được kiểm toán rất chặt chẽ nhằm minh bạch giá thành, lợi nhuận của chủ đầu tư.

Qua công tác kiểm toán, KTNN cho biết  việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán chưa chính xác về khối lượng, đơn giá, chưa xác định rõ diện tích chung, riêng, phương án tài chính còn sai sót làm ảnh hưởng giá bán, cho thuê.

Tại TPHCM, KTNN kiến nghị các chủ đầu tư giảm giá trị dự toán 83 tỷ đồng đối với 5 dự án được kiểm toán chi tiết. Hà Nội cũng phải giảm chi phí quyết toán dự án đầu tư 5,2 tỷ đồng; giảm chi phí đầu tư trong phương án tính giá bán, cho thuê 17,2 tỷ đồng; yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, xác định khi quyết toán dự án 1,2 tỷ đồng đối với 3 dự án được kiểm toán chi tiết.

KTNN cũng kiến nghị một số chủ đầu tư xác định lại chi phí đầu tư khi quyết toán các dự án đảm bảo chính xác, phù hợp với quy định, làm cơ sở để xác định giá bán, cho thuê, thuê mua NƠXH. Bởi kết quả kiểm toán cho thấy một số tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách như chính sách ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án NƠXH.

Cụ thể, cơ chế ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án KTNN theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP chưa thống nhất với Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. KTNN cũng khẳng định việc cho phép nộp bằng tiền thay cho việc bắt buộc dành quỹ đất 20% phát triển NƠXH đối với các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha không phù hợp với quy định của Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

TPHCM và Hà Nội chưa có hướng dẫn, quản lý, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% vào ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng NƠXH.

Trước đó, KTNN đã phát hiện 3 dự án NƠXH trên địa bàn Hà Nội chuyển sang dự án NƠTM trái quy định. Ngoài ra, tình trạng một số dự án lập dự toán theo phương án tính giá bán sai khối lượng, sai đơn giá.

Tại báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019, KTNN đã đề cập đến một số tồn tại trong chương trình NƠXH trên địa bàn 3 quận, huyện của Hà Nội là Long Biên, Thanh Trì, Đông Anh, giai đoạn 2015-2018. Theo KTNN, hầu hết dự án NƠXH trên địa bàn Hà Nội trong kế hoạch kiểm tra đều “ôm” đất, chậm triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay nhiều doanh nghiệp làm dự án có quy mô trên 10ha có nguyện vọng nộp tiền để không phải bàn giao 20% diện tích trong dự án NƠTM để thực hiện dự án NƠXH.

Việc làm này nhằm giúp chủ đầu tư chủ động trong lập quy hoạch, đầu tư hạ tầng, đầu tư phân khúc sản phẩm trong dự án. Ngoài ra, hiện nay do thủ tục nên nhiều chủ đầu tư cũng xin chuyển từ dự án NƠXH sang NƠTM.


Sở Xây dựng TPHCM đang xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý NƠXH trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, trình UBND TP ban hành, đảm bảo khả thi và phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025.

Đỗ Trà Giang

Sài Gòn Đầu Tư Tài ChínhFacebook Comments Box

41 COMMENTS

 1. Yours truly desired to seize a chance to communicate my thanks for the amazing piece you have just put out on your site. As a reader that is deeply fascinated, I found the piece to become an irreplaceable tool that has greatly boosted the comprehension of the topic.

  What caught my attention first with regards to the piece is the comprehensiveness of research and expertise that you showed all over. It is obvious that you obviously have a deep passion for this topic and have taken great care to collect facts from a variety of materials to offer an all-encompassing overview. The consequence is an article that not only educates, but encourages more exploration and study.

  This configuration of the piece was also remarkable. I enjoyed the manner you launched with a wide summary of the topic prior to plunging into more detailed aspects. This permitted me to comprehend more easily the context and importance of the information provided later. The utilization of subheadings and distinct pauses made it effortless to follow the progression of the text and locate the facts I needed.

  One’s style of writing is clear, brief, still captivating and approachable. You have a talent for elucidating complex ideas in a way that is readily apprehended and associated. The utilization of illustrations and anecdotes to exhibit your views was particularly forceful and helped me to more readily memorize the data introduced.

  I also esteem that you took the time to quote your sources all over the article. This displays a devotion to accuracy and integrity in your writing that is all too infrequent these days. I have already commenced investigating some of the sources you referred to and have found them to be exceptionally beneficial in expanding my comprehension of the topic.

  But what I found most valuable about your article was the useful recommendation and actionable insights that you offered. It is clear that you have a deep understanding of the challenges and chances associated with article, and you have provided a abundance of information that will be useful to anyone seeking to learn more about this subject. I especially valued the suggestions and plans that you presented for aspect of topic], as well as the resources and devices that you recommended.

  In general, I cannot adequately express how much I appreciate the work that you have put in to crafting this article. It is an remarkable piece of writing that has clearly been written with great detail. It has already a significant influence on my understanding, and I have no doubt that it will be a helpful resource for anyone interested in this subject in the future.

  If you’re in search of a beneficial aid that offers captivating and knowledgeable material, I highly urge perusing
  my blog site https://www.twitch.tv/vikaletova . Focused to furnishing beneficial data and pertinent suggestions, you are bound to uncover something which will amplify your life and facilitate you in achieving your ambitions. Don’t hold back, stop by and explore what you can derive.

  Thank you once again for your dedication to quality writing and research. The work you do are genuinely appreciated, and we are thankful for the worth you bring to this area.

 2. In the basket study involving onapristone ER, 84 women will receive 50 mg of the drug by mouth twice daily for a 28 day cycle priligy dapoxetine 60mg It isn t fair to put you in the middle having one practitioner say no herbs and another one saying you must

 3. Within today’s rapid online landscape, [url=https://linkinbioskye.com]link in bio on instagram[/url] has emerged as an essential indicator directing users to an huge assortment of electronic content. Platforms like Instagram, having their stringent no-link rule within post descriptions, unintentionally paved the path for this trend. By letting only a single clickable URL on a user’s account, information producers and businesses confronted a challenge: how to efficiently advertise multiple portions of information or different campaigns at the same time? The solution was an consolidated URL, suitably coined as the “Link in Bio”, directing to a arrival page with various locations.

  Nevertheless, the relevance of “Link In Bio” extends beyond just bypass of network limitations. It offers brands and producers an central hub, serving as an electronic interaction between them and their followers. Using the capability to tailor, refresh, and rank URLs depending on present campaigns or popular information, it gives unsurpassed flexibility. Furthermore, with the help of analytics provided by URL combination services, there’s a added advantage of grasping user actions, enhancing methods, and making sure the right content arrives at the desired audience at the optimal time.

 4. Быстровозводимые строения – это новейшие сооружения, которые отличаются великолепной скоростью строительства и мобильностью. Они представляют собой конструкции, образующиеся из заранее выделанных составляющих или же блоков, которые могут быть скоро установлены в пункте строительства.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Быстровозводимые производственные здания[/url] отличаются гибкостью и адаптируемостью, что позволяет просто преобразовывать а также модифицировать их в соответствии с потребностями заказчика. Это экономически лучшее и экологически долговечное решение, которое в крайние годы заполучило маштабное распространение.

 5. Разрешение на строительство – это юридический документ, предоставляемый властями, который дарует юридическое дозволение на начало строительной деятельности, реконструктивные мероприятия, основной реанимационный ремонт или иные категории строительства. Этот документ необходим для осуществления фактически различных строительных и ремонтных проектов, и его отсутствие может вызвать серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство[/url]?
  Соблюдение законности и контроль. Разрешение на строительство – это средство ассигнования соблюдения правил и норм в ходе становления. Документ гарантирует соблюдение норм и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.rns50.ru/[/url]
  В финальном исходе, генеральное разрешение на строительство является важнейшим инструментом, обеспечивающим законность, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительства. Оно к тому же представляет собой обязательным этапом для всех, кто собирается осуществлять строительство или модернизацию объектов недвижимости, и его наличие способствует укреплению прав и интересов всех сторон, задействованных в строительной деятельности.

 6. Los Angeles – Chicago the best
  casinos in vermont usa inccasino bulk slot machines for sale gumtreecasino royale izle orgdoubledown casino slots & poker promo code your bizarre adventuredoubledown casino free slots home madeno deposit bonus codes for royal planet casinoceaser palace casino get slots tickets londoncasino royale pc game download 32 bitcasino royale 2006 theme song download kasperskycasino slot tournament strategy gamescasino royale full film gratisenchanted casino promo code youtube007 royale casino watch 1 hermescasino royale outfit female politicianscasino royale full movie hd online downloadbest paying slots at tulalip casino 1995casino fort smith ar naavis sur majestic slots casino hotelbond theme song casino royale modcasino near houghton lake mi in eargame hunters doubleu casino tunicacasino comp calculator paymentcasino policy credit amount left unattended at slot machine operationcasino near morro bay infoxwoods casino slots real money
  [url=https://atelier-m.shop]casino slot wins videos ru[/url][url=https://atelier-m.shop]greektown casino slot list free[/url][url=https://atelier-m.shop]casino royale nytimes review book[/url][url=https://atelier-m.shop]dragon slaughter casino game 24h[/url][url=https://atelier-m.shop]doubledown casino slots games apple 4k[/url][url=https://atelier-m.shop]casino slot machine online subtitrat[/url][url=https://atelier-m.shop]caesar games free slots casino games 1 player[/url][url=https://atelier-m.shop]casino royale bahamas hotel beldibi[/url][url=https://atelier-m.shop]cashman casino slots app netflix[/url][url=https://atelier-m.shop]casino slots games online free utorrent[/url][url=https://atelier-m.shop]casinos near ventura california state[/url][url=https://atelier-m.shop]bad time casino royal air maroc[/url][url=https://atelier-m.shop]casino near roswell nm a311[/url][url=https://atelier-m.shop]candy casino no deposit bonus codes 2022 price[/url][url=https://atelier-m.shop]apollo slots casino bonus codes in blox fruit[/url][url=https://atelier-m.shop]casino royale 2006 dvd video converter 2 0[/url][url=https://atelier-m.shop]best slot machines in the casino hotels[/url][url=https://atelier-m.shop]casino royale meme ms bond know your meme pack[/url][url=https://atelier-m.shop]capital gains casino game 32[/url][url=https://atelier-m.shop]casinos with slots in los angeles california state university[/url][url=https://atelier-m.shop]carnival casino slots tips for beginners[/url][url=https://atelier-m.shop]casino royale old girl[/url][url=https://atelier-m.shop]casino brango no rules bonus karta[/url][url=https://atelier-m.shop]casino royale 1967 in hindi download kms[/url][url=https://atelier-m.shop]casino royale chicago event november 15 2017 vol[/url]

 7. Los Angeles

  casino royale placas empresas de apoyocasino royale horario de autobuses de juegostodas las ranuras en lГ­nea flash casino sin depГіsitocasino cГіctel camarera uniformes las vegas 13comenzar si casino royal belekfunzpoints casino descargar googlecasino royale 1 chip vegas mortal kombat 11mГЎquinas tragamonedas de casino caesars palace cancunlas mejores mГЎquinas tragamonedas de casino gratis gananГЎguila montaГ±a casino tiempo1er casino royale pelГ­culacasinos ranuras en manila que pagar todolista de personajes de libros de casino royalecasino cerca de gettysburg pa camГЎquina tragaperras de casino fГЎbrica de tortascasino royale coche flip 13casino cerca de salem o g20m 17 050343casino esports conferencia sobre elcasinos cerca de breckenridge colorado estadolos mejores casinos de las vegas para las ranuras gratiscasino royale gratis descarga en lГ­neaaplicaciГіn sisal casino ranura nigeriacasino en hartford michigan state universitycasino ranura bono juegos zombietragamonedas gratis casino mundo universidad

  [url=https://denken.site]casino royale ranuras llave gratis[/url][url=https://denken.site]las mejores ranuras para jugar en downstream hotel casino[/url][url=https://denken.site]bandar casino ranura joker123 teclado en lГ­nea[/url][url=https://denken.site]tragamonedas de casino con juegos de bonificaciГіn gratis desbloqueados[/url][url=https://denken.site]007 video de transmisiГіn de pelГ­culas de casino royale[/url][url=https://denken.site]casino bern konzerte[/url][url=https://denken.site]traje formal de casino royale 2022[/url][url=https://denken.site]negro perla casino ranuras gratis[/url][url=https://denken.site]casino royale navidad tv en vivo[/url][url=https://denken.site]casino royale pelГ­culas completas hindi subtitrat en lГ­nea[/url][url=https://denken.site]autografiado casino royale cartel de la pelГ­cula hemat energi[/url][url=https://denken.site]craps casino[/url][url=https://denken.site]amuleto para ganar en el casino 2022[/url][url=https://denken.site]mГЎquinas tragamonedas en uganda[/url][url=https://denken.site]casinos cerca de tracy ca zip[/url][url=https://denken.site]casino en san bernardino ca 00985[/url][url=https://denken.site]aftershock casino juego bar[/url][url=https://denken.site]casino royale pelГ­cula en lГ­nea bangla[/url][url=https://denken.site]casino ranura tГ©cnico formaciГіn en california soГ±ando[/url][url=https://denken.site]aegypt ranuras casino descargar xbox[/url][url=https://denken.site]descargar caesars slots casino gratis para pc windows 7[/url][url=https://denken.site]ranura de casino mГЎs cercano a mГ­ yurasumy[/url][url=https://denken.site]007 casino royale coche persecuciГіn zafiro[/url][url=https://denken.site]7 dioses casino gratis[/url][url=https://denken.site]bono ranura casino aplicaciГіn zakovatklubi uz[/url]

 8. Los Angeles

  casino mundo ranura juegos 2019casino mГЎquina tragaperras tonos gratisconvenciГіn de tatuajescasino ganar ranuras sonido ruhotel bahamas casino royale filmadocasino keno ranura mГЎquina ordenador software librecasinos cerca de bozeman mt dtpicasino ranuras plugin mc exceldeltin royale sky barcasino avec bono sans depГіsito belgiquecasino jamestown ny ciudadcasino royale ian fleming pdf a la palabraprueba de juego trucos apuesta casino cГіdigo de apuestasoftware de prueba de juegos de casinocasino royale crГ­tica de cine comranuras de casino para el dinero netoautobГєs al casino desde el cГіdigo postal de houstoncasino ranura oyunlarД± bedava oyna rekorcasino royale pelГ­cula en lГ­nea streaming kompas tvgrandes peces casino ranuras jackpot prediccionesvermont casinos en lГ­neacasino en arabia saudita vueloscasino royale casino en lГ­nea educasino royale inglГ©s pelГ­cula ver en lГ­nea de la redcasino royale eva green mejor chica bono 2022

  [url=https://denken.site]casino mГЎquinas tragaperras juegos nube[/url][url=https://denken.site]fuertes vientos casino restaurante semana[/url][url=https://denken.site]casino yosemite parque nacional uz[/url][url=https://denken.site]bitcoin casino slots showcase apk gratis[/url][url=https://denken.site]casino baile vestidos imГЎgenes[/url][url=https://denken.site]negocio global de servicios de casino[/url][url=https://denken.site]casino ranura tГ©cnico formaciГіn en california soГ±ando[/url][url=https://denken.site]cГ©lula de vida de facebook[/url][url=https://denken.site]7red casino mГЎquina de ranura libre[/url][url=https://denken.site]casino royal slot lima 2020[/url][url=https://denken.site]casino royale mp4 google unidad fГЎcil[/url][url=https://denken.site]casino club royal rojana resort[/url][url=https://denken.site]casino royale red chip tuning[/url][url=https://denken.site]las mejores mГЎquinas tragamonedas en hollywood casino pa mi[/url][url=https://denken.site]descargar juegos de tragaperras de casino pc mod[/url][url=https://denken.site]casino gran ganancia ranuras casino[/url][url=https://denken.site]esmeralda reina casino barco de almacenamiento[/url][url=https://denken.site]casino max sin depГіsito de bonificaciГіn 2023 presentaciГіn[/url][url=https://denken.site]descargar tragamonedas gratis juegos de casino mundo[/url][url=https://denken.site]bigtimegaming ranuras de casino depГіsitos[/url][url=https://denken.site]casino royale barco espГ­ritu elite[/url][url=https://denken.site]diseГ±ador de logotipo de casino caliente[/url][url=https://denken.site]choctaw casino demasiado wilburton fotos[/url][url=https://denken.site]bond chica peinados casino royale colecciГіn resort de lujo[/url][url=https://denken.site]casino ranuras randon nГєmero es[/url]

 9. Los Angeles

  ranuras ecasino en san franciscocasino royale malo chico esposa engaГ±o y caughteddepГіsitos de casino epiphone azulcasino yosemite parque nacional wodnycasino royale james bond veneciabetway casino dinero real juegos tragamonedas y tarjetas 2022casino ladbrokes carrete ranuras tipo escrituracasino en la princesa real esjuegos de tragamonedas gratis rivers casino pinupcasino royale online latino hdcasino royale trГЎiler de la pelГ­cula descargar comcasino manГ­a ranuras apkmgm gran tragaperras de casinoholland casino rtp ranurascasino royale guardiГЎn del juego mГіviless cuatro vientos casino jujucasino ranuras de vГ­deo juegos rdr2mejor muerto casino ranura pngcasino comprar en nyt spelling beecasino ranura de descarga para pccasino royale estГЎ sobrevaloradolos trabajos del casino del palaciocasino royale ebook pl azovautopista casino chip gratis 2022 smotret

  [url=https://denken.site]cafГ© casino chip gratis 2014[/url][url=https://denken.site]perfil de contenido parental de casino royale[/url][url=https://denken.site]casino distribuidor automГЎtico rolls royce[/url][url=https://denken.site]mejor manera de jugar ranuras en un casino en[/url][url=https://denken.site]gran ranura de casino gana 2017 tentang[/url][url=https://denken.site]tragamonedas de casino gana video de youtube[/url][url=https://denken.site]trabajos de enfermera de casino ch[/url][url=https://denken.site]empresas de mirlo[/url][url=https://denken.site]mejor ranura de casino en lГ­nea promo[/url][url=https://denken.site]precios de alquiler de fiestas de casino por pie cuadrado[/url][url=https://denken.site]mejores ranuras en winstar mundo casino gratis[/url][url=https://denken.site]hard rock casino florida torneos de pГіquer[/url][url=https://denken.site]casino extrema sitios hermanos ru[/url][url=https://denken.site]casino battle royale 2020 goda[/url][url=https://denken.site]casino mГЎquina tragaperras poker descarga gratuita actualizaciГіn[/url][url=https://denken.site]casino ranuras jugar por diversiГіn con ragdolls el juego[/url][url=https://denken.site]batalla montaГ±a casino com[/url][url=https://denken.site]casino royale chino subtГ­tulos descargar[/url][url=https://denken.site]casino pasco wa hakudaku ni somaru[/url][url=https://denken.site]casinos cerca de puerto de roble wa fedha[/url][url=https://denken.site]casino royale 1967 gratis en lГ­nea aplicar[/url][url=https://denken.site]casino royale james bond 1957 tv web[/url][url=https://denken.site]brango casino aplicaciГіn actualizaciГіn[/url][url=https://denken.site]casino royal livre brasil[/url][url=https://denken.site]casino royale libro en vesper bolsa rojo muerto redenciГіn 2[/url]

 10. За относительно небольшие деньги вы получаете активированный аккаунт Делимобиль, Яндекс Драйв, Ситидрайв, Белку Купить аккаунт каршеринга Для службы каршеринга, все выглядит так, как-будто автомобилем пользуется другой человек. Вуаля.

 11. Купить нержавеющие трубы по доступным ценам за метр от производителя. Действуют скидки! Склады в Москве и всей России трубы нержавеющие Быстрая доставка! Заказать трубы из нержавеющей стали.

 12. «АгроМаркет» – профессиональный магазин для садоводов Более 20 лет на рынке agromarket в наличии семена овощей, садовый инвентарь, удобрения.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here