Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế

Với thông tư 58/2021/TT- BQP mà Bộ Quốc Phòng vừa ban hành, phương án sử dụng đất, xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết; quản lý tài chính từ đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội trong công tác này được quy định rõ…Ảnh Minh hoạ.

Thông tư 58 nhằm hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

BAN HÀNH VĂN BẢN VỀ XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đối tượng áp dụng là các đơn vị quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quân đội; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực tiếp làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh (doanh nghiệp quân đội); Tổ chức, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu mối thuộc quyền rà soát, xác định diện tích đất quốc phòng sử dụng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phải nộp tiền và không phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất hằng năm, lập hồ sơ phương án sử dụng đất báo cáo về đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp, theo dõi….

Đồng thời, triển khai rà soát, xác định các dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết phải chấm dứt thực hiện để xây dựng kế hoạch và phương án xử lý chấm dứt; rà soát các dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện để tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án xử lý chấm dứt hoặc tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết được tuân thủ theo quy định hiện hành.

“Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng chủ trì báo cáo Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hướng dẫn việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp của năm sau làm cơ sở để các đơn vị, doanh nghiệp quân đội xác định chi phí sản xuất, kinh doanh, giá thành sản phẩm, dịch vụ, báo cáo nhu cầu ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước năm sau”, thông tư nêu rõ.

Việc xác định số tiền sử dụng đất phải nộp thực hiện theo nguyên tắc: Đối với doanh nghiệp quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp của năm sau, việc xác định tỷ lệ % doanh thu ngoài nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để tạm tính tiền sử dụng đất hằng năm được căn cứ theo tỷ lệ % doanh thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán của năm trước liền kề; Đối với đơn vị, doanh nghiệp quân đội được tiếp tục sử dụng đất để thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh liên kết và doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn đã ký hợp đồng thuê đất với Bộ Quốc phòng, tỷ lệ % doanh thu ngoài nhiệm vụ quân sự quốc phòng được xác định là 100%. 

Dự kiến thu tiền sử dụng đất năm sau được xác định trên cơ sở phương án sử dụng đất, phương án xử lý được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt theo quy định tại Nghị quyết số 132/2020/QH14 và văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Trường hợp đến thời điểm lập dự kiến thu tiền sử dụng đất năm sau, nếu đơn vị, doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất, phương án xử lý thì việc xác định tiền sử dụng đất để thu nộp ngân sách nhà nước được thực hiện trên cơ sở phương án, dự án, hợp đồng sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã ký. 

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠM TÍNH ĐƯỢC NỘP THÀNH 2 KỲ

 Căn cứ dự toán thu ngân sách đã được Bộ Quốc phòng giao trong dự toán ngân sách hằng năm, doanh nghiệp quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo nộp tiền sử dụng đất tạm tính hằng năm về tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản. 

Tiền sử dụng đất tạm tính hằng năm được nộp thành 2 kỳ mỗi năm. Kỳ thứ nhất nộp 50% số tiền theo dự toán thu ngân sách nhà nước được giao trước ngày 31/ 5. Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nước trước ngày 30/6; Kỳ thứ hai nộp 50% số tiền còn lại trước ngày 31/10. Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng nộp toàn bộ số tiền thu được còn lại vào ngân sách nước trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

Kết thúc năm tài chính, căn cứ tỷ lệ % doanh thu ngoài nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cơ quan tài chính cấp trên xác định chính thức số tiền sử dụng đất trong năm phải nộp trong thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm để doanh nghiệp quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo thực hiện. 

Trường hợp, số tiền sử dụng đất hằng năm phải nộp lớn hơn số tiền sử dụng đất tạm tính đã nộp thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm, doanh nghiệp quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo nộp bổ sung số tiền nộp thiếu. 

Trường hợp số tiền sử dụng đất hằng năm phải nộp nhỏ hơn số tiền sử dụng đất hằng năm doanh nghiệp quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo đã nộp thì được trừ số tiền nộp thừa vào số tiền phải nộp năm sau. 

Trường hợp có sự điều chỉnh về thời hạn sử dụng đất theo phương án, hợp đồng đã ký hoặc có sự thay đổi diện tích sử dụng đất, thay đổi giá đất, tỷ lệ  % đơn giá thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định của Bộ Quốc phòng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất, đơn vị, doanh nghiệp phải thông báo để Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng chủ trì, điều chỉnh tiền sử dụng đất phải nộp báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt. 

Hết thời hạn thông báo nộp tiền, doanh nghiệp quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo không nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền sử dụng đất hằng năm sẽ phải trả tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp (do Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng xác định, thông báo và thu hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xử lý). 

Thông tư của Bộ Quốc phòng cũng quy định, hằng năm, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng phải chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng, Cục Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu, Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần, Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng xác định tiền sử dụng đất hằng năm theo hợp đồng thuê đất mà doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn đã ký với Bộ Quốc phòng; Căn cứ phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và dự toán thu ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất đã thông báo, thông báo điều chỉnh số tiền sử dụng đất hằng năm để doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn nộp về tài khoản tạm giữ và gửi Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng để theo dõi… 

Phan Dương –

VnEconomyFacebook Comments Box

210 COMMENTS

 1. Join us at [url=https://zyn1.gay/]zyn[/url], where we embrace diversity and inclusivity with our unique nicotine pouches. Experience the taste of freedom and love with Zyn1.

 2. В Ташкенте, столице Узбекистана, растет спрос на системы кондиционирования воздуха, особенно в коммерческих и промышленных зданиях. Фанкойл канальный в Ташкенте Одним из важных компонентов таких систем является чиллер фанкойл – устройство, которое обеспечивает охлаждение и регулировку температуры в помещении.

 3. Помогаем людям с легочными и сердечными заболеваниями снимать приступы удушья и облегчать общую симптоматику заболевания помогаем близким больных людей, потерявших способность самостоятельно передвигаться, проявить заботу.

 4. Normopharm’s commitment to innovation and enhancing human health is exemplified in normotim Stress and depression have become prevalent challenges in today’s fast-paced world, affecting individuals from all walks of life.

 5. Είναι όλα τα ίδια ουσιαστικά, με μερικούς ελαφρώς διαφορετικούς κανόνες. Αν και το chemin-de-fer είναι το αγαπημένο του James Bond, το Punto Banco είναι η πιο δημοφιλής έκδοση μπακαρά σε χερσαία και σε απευθείας σύνδεση ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών σε όλο τον κόσμο. Πολλά τραγούδια του έχουν βρεθεί στην κορυφή του Billboard Hot 100 όπως τα “This Guy’s in Love with You” (1968), “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” (1969), “(They Long to Be) Close to You” (1970), “The Arthur’s Theme (Best That You Can Do)” (1981) και “That’s What Friends Are For” (1986).
  https://knoxgums417417.weblogco.com/21333487/stud-poker-κανονεσ
  *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock. Δεν δείχνουμε διαφημίσεις, αλλά οι σύνδεσμοι προς ορισμένα καζίνο ενδέχεται να μη λειτουργούν με ενεργοποιημένο το AdBlock. Απενεργοποιήστε το AdBlock ή βάλτε σε λευκή λίστα τον ιστότοπό μας για να μπορείτε να επισκεφθείτε όλα τα καζίνο στις λίστες μας. Μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος καθολικού αυτο-αποκλεισμού, που θα επιτρέπει στους ευάλωτους παίκτες να μπλοκάρουν την πρόσβασή τους σε όλες τις ευκαιρίες online τυχερών παιχνιδιών.

 6. Купить бытовку недорого от ведущего производителя по самым низким ценам https://dombitovok.ru/ разумный, выгодный и логичный шаг заказчика без издержек по времени.

 7. Китайские интернет-магазины на русском языке, лучшие сайты предлагают большой ассортимент товаров во всевозможных сегментах рынка https://weiguang.ru/ покупатели находят покупки достойного качества по лучшим ценам.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here